اطلاعات آماری حقوق و هزینه های تحصیل در رشته های تحصیلی مختلف در کانادا

اطلاعات آماری حقوق و هزینه های تحصیل در رشته های تحصیلی مختلف در کانادا

  1. مهندسی عمران

میانگین حقوق و دستمزد در سال ۲۰۱۷ : ۸۰،۰۸۰ دلار

سال اول تحصیل ( ۲۰۱۸ – ۲۰۱۹ ،  دانشگاه تورنتو ) : ۱۵۷۶۰ دلار

سال اول تحصیل (۲۰۱۸  – ⁣۲۰۱۹ ، دانشگاه بریتیش کلمبیا ) : ۶۲۹۸،۹۵ دلار

سال اول تحصیل (  ⁣۲۰۱۸  – ⁣⁣۲۰۱۹ ، دانشگاه مک گیل ) : ۷،۶۳۲ دلار

  1. رشته پرستاری

میانگین دستمزد در سال ۲۰۱۷ : ۸۴،۵۱۰ دلار

سال اول تحصیل ( ۲۰۱۸- ۲۰۱۹، دانشگاه تورنتو ) : ۹۱۰۰ دلار

سال اول تحصیل ( ۲۰۱۸ – ۲۰۱۸ ، دانشگاه بریتیش کلمبیا ) : ۵۳۹۹۹۹ دلار

سال اول تحصیل ( ۲۰۱۸ – ۲۰۱۸ ، دانشگاه مک گیل ) : ۷،۶۳۲ دلار

  1. مهندسی تخصصی

میانگین حقوق و دستمزد در سال ۲۰۱۷ : ۸۵،۰۰۹ دلار

سال اول تحصیل ( ۲۰۱۸ – ۲۰۱۹ ، دانشگاه تورنتو ) : ۱۵۷۶۰ دلار

سال اول تحصیل ( ۲۰۱۸ – ۲۰۱۹ ، دانشگاه بریتیش کلمبیا ) : ۶۲۹۸،۹۵ دلار

سال اول تحصیل ( ۲۰۱۸ – ۲۰۱۹ ، دانشگاه مک گیل ) : ۷،۶۳۲ دلار

  1. مهندسی نرم افزار

میانگین حقوق و دستمزد در سال ۲۰۱۷ : ۹۰،۰۰۱ دلار

سال اول تحصیل (  ۲۰۱۸ – ۲۰۱۹ ، دانشگاه تورنتو ) : ۱۵،۷۶۰ دلار

سال اول تحصیل ( ۲۰۱۹ -۲۰۱۸ ، دانشگاه بریتیش کلمبیا ) : ۲۹۹۸،۹۵ دلار

سال اول تحصیل (۲۰۱۹ -۲۰۱۸ ، دانشگاه مک گیل ) : ۷،۶۳۲ دلار

  1. علوم زمین

میانگین حقوق و دستمزد در سال  ۲۰۱۷ : ۱۰۰۰۰۶ دلار

سال اول تحصیل (۲۰۱۹-۲۰۱۸، دانشگاه تورنتو) : ۶،۷۸۰ دلار

سال اول تحصیل (۲۰۱۹-۲۰۱۸، دانشگاه بریتیش کلمبیا) : ۵،۷۵۹٫۰۴ دلار

سال اول تحصیل (۲۰۱۹-۲۰۱۸، دانشگاه مک گیل) : ۷،۶۳۲ دلار

  1. فارماکولوژی

میانگین حقوق و دستمزد در سال ۲۰۱۷ : ۱۰۲،۳۹۸ دلار

سال اول تحصیل ( ۲۰۱۸-۲۰۱۹، دانشگاه تورنتو ) : ۲۰۷۰۷۰ دلار ( PharmD )

سال اول تحصیل (۲۰۱۹-۲۰۱۸، دانشگاه بریتیش کلمبیا) : ۱۶،۷۶۲٫۵۹ دلار ( فارغ التحصیل ورود به دوره )

سال اول تحصیل ( ۲۰۱۸-۲۰۱۹ ، دانشگاه مک گیل ) : ۷،۶۳۲ دلار

  1. مدیریت بازرگانی

میانگین دستمزد در سال ۲۰۱۷ : ۸۵۵۰۸ دلار

سال اول تحصیل ( ۲۰۱۸ – ۲۰۱۹ ، دانشگاه تورنتو ) : ۶،۷۸۰ دلار

سال اول تحصیل ( ۲۰۱۸ – ۲۰۱۹ ، دانشگاه بریتیش کلمبیا ) : ۵۳۹۹۹۹ دلار

سال اول تحصیل ( ۲۰۱۸ – ۲۰۱۹ ، دانشگاه مک گیل ) : ۷،۶۳۲ دلار

  1. امور مالی

میانگین دستمزد در سال ۲۰۱۷ : ۱۰۳،۳۷۶ دلار

سال اول تحصیل (۲۰۱۸-۲۰۱۹، دانشگاه تورنتو) : ۶،۷۸۰ دلار

سال اول تحصیل (۲۰۱۸-۲۰۱۹، دانشگاه بریتیش کلمبیا) : ۵۳۹۹۹۹ دلار

سال اول تحصیل (۲۰۱۸-۲۰۱۹، دانشگاه مک گیل) : ۷،۶۳۲ دلار

  1. نفت و یا مهندسی شیمی

میانگین حقوق و دستمزد در سال ۲۰۱۷ : ۱۰۴۰۰۰ دلار

سال اول تحصیل (۲۰۱۹-۲۰۱۸، دانشگاه تورنتو) : ۱۵۷۶۰ دلار

سال اول تحصیل (۲۰۱۹-۲۰۱۸، دانشگاه بریتیش کلمبیا) : ۶۲۹۸،۹۵ دلار

سال اول تحصیل (۲۰۱۸-۲۰۱۸، دانشگاه مک گیل) : ۷،۶۳۲ دلار

  • کسب و کار، k.a. ، علوم مدیریت ( MS )

میانگین حقوق و دستمزد در سال ۲۰۱۷: ۱۱۰،۰۰۰ – ۱۱۵۰۰۰ دلار

سال اول تحصیل (۲۰۱۸-۲۰۱۹، دانشگاه تورنتو) : ۶،۷۸۰ دلار

سال اول تحصیل (۲۰۱۸-۲۰۱۹، دانشگاه بریتیش کلمبیا) : ۵۳۹۹۹۹ دلار

سال اول تحصیل (۲۰۱۸-۲۰۱۹، دانشگاه مک گیل) : ۷،۶۳۲ دلار

, ,
فهرست
Call Now Buttonمشاوره رایگان و سفارش