نگارش SOP

انگیزه نامه یکی از مهم ترین مدارک جهت اخذ فرصت تحصیلی در خارج از کشور می‌باشد.

نگارش SOP

هر ساله هزاران نفر برای اخذ پذیرش دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بین المللی با هم رقابت میکنند .این متقاضیان از جنبه های گوناگون فردی و اجتماعی و تحصیلی با هم متفاوتند.یک شخص ممتاز از یک دانشگاه معتبر ممکن است از شخص متوسط دیگری از دانشگاه  دیگر در رتبه پایین تری قرار گیرد.

آزمون‌های استاندارد نظیرGMAT، TOEFL، SAT، و GRE نمایی کلی و واضح از سوابق تحصیلی و حرفه ایمتقاضی ارائه نمی‌کنند.

با این وجود ، متن بیانیه هدف ، انگیزه‌نامه شخصی  یا sop مخفف (Statement of Purpose)، به شیوه‌ای ماهرانه وموشکافانه، در زمانی بسیار کوتاه، شخصیت،دیدگاه‌هاوچشم‌اندازها،نوع نگرش، و اهداف و برنامه‌های آینده شما متقاضی گرامی را برای تحصیل در دانشگاه و مؤسسه آموزش عالیموردنظرتانبیانمی‌نماید.

از سوی دیگر، برخی سفارتخانه‌های کشورهایی نظیر کانادا، به منظور سنجش  متقاضیان اخذ ویزای موقت

و اطمینان از بازگشت ایشان به کشور مبداء، درخواستSoPمی‌نمایندSoPدر چنین حالتی توسط مأمور ویزا (ویزا آفیسر)

جهت پیش‌ارزیابیمتقاضیان استفاده می‌گردد، که همانندSoPدانشگاه‌ها نقش تعیین‌کننده در صدور ویزای متقاضیان دارد.

در حالی‌که دانشگاه‌ها و مدارس ممتاز و درجه یک مدیریت و کسب و کار، اغلب از متقاضیان درخواست چندین انشایا نگارش شخصی می‌نمایند، سایر دانشگاه‌ها و مدارس آموزش عالی از متقاضیان درخواست یک نوشتار (درمحدوده۵۰۰الی۲۰۰۰کلمه) باعنوانبیانیههدف (SoP) یا انگیزه‌نامه شخصی یا بیانیه شخصی

می‌نمایند. از این رو، بیانیه هدف (SoP) مهم‌ترین بخش یا عنصر درخواست پذیرششما به شمار می‌آید.

شما به عنوان متقاضی تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور، بسته به کیفیت و اثربخشی SoPخود، قادربهکسبامتیاز تحصیل در دانشگاه مورد نظرتان خواهید بود. از این رو، انتخاب اینکه خودتان بنویسید، یا اینکه کارشناسانی خبره مسئولیت نوشتنSoPشما را بر عهده بگیرند، تصمیمی مهم و حساس به حساب می‌آید.

در این مرکز ما با ارائه بهترین کیفیت توصیه نامه با توجه به بروز رسانی های انجام شده در سفارت تلاش بر ارتباط و تعامل بیشتر با متقاضی جهت بیان ابعاد پنهان و برجسته ایشان هستیم.

انگیزه نامه یکی از مهم ترین مدارک جهت اخذ فرصت تحصیلی در خارج از کشور می‌باشد.

فهرست
Call Now Buttonمشاوره رایگان و سفارش