شرایط و ضوابط خدمات

مقدمه

مرکز ترجمه و نگارش sop مرکزی خدماتی  برمبنای اینترنت است.

ظوابط و شرایط خدمات به شرح زیر توسط مرکز ارائه گردیده و حق بازبینی ،تغییر و حذف در هر زمان برای این مرکز محفوظ می‌باشد.

در صورت ایجاد هرگونه اختلاف بین طرفین ابتدا قرارداد کتبی امضا شده بین طرفین و بعد از آن مفاد ذکر شده در  این متن دارای ارزش حقوقی می‌باشد.

اهداف

این متن برای ایجاد شفافیت در زمینه ای کاری برای اعتماد متقابل طراحی و تدوین گردیده است.

حق کپی رایت

در صورت ارائه سفارش مبتنی بر متن داری حق کپی رایت این مرکز تنها با ارائه مدارک لازم جهت حصول اجازه از منبع مورد بحث خدمت مذکور را ارائه میدهد یا این خدمت تنها جهت استفاده شخصی فرد بوده و باز نشر آن به این مرکز مربوط نمی‌باشد

۱-ارائه‌دهنده خدمات، اجرای پروژه را فقط و فقط منوط به پیش‌فرض رعایت کلیه حقوق کپی‌رایت از سوی مشتری پذیرفته و هیچگونه مسئولیتی بابت کم و کیف و چگونگی استفاده از محصول نهایی ندارد.

۲-مشتری تعهد می‌نماید ارائه‌دهنده خدمات را از هرگونه ادعای حقوقی نه محدود به نقض قانون کپی‌رایت مبری دانسته و کلیه مسئولیت‌های حقوقی نه محدود به نقض قانون کپی‌رایت و سایر حقوق مادی و معنوی ناشی از محصول انجام پروژه توسط ارائه‌دهنده خدمات را شخصاً و اصالتاً می‌پذیرد.

۳-پذیرش سفارش مشتری از سوی ارائه‌دهنده خدمات با این پیش‌فرض صورت می‌گیرد که (۱) مشتری صاحب اثر قابل ترجمه یا استفاده در پروژه می‌باشد، یا (۲) مشتری کلیه اختیارات لازم برای استفاده از اثر را در سفارش درخواستی اخذ نموده یا اخذ خواهد نمود.

هزینه ها

 • در صورت اضافه شدن کلمات در SOP,CV,AS,SRI (بیش از۱۵۰۰ کلمه) این حق برای مرکز محفوظ میباشد که هزینه های اضافه شده را به مشتری اطلاع داده و بعد از آن روی محتوای خام کار را انجام دهد.
 • برآورد هزینه بدون داشتن محتوا و به صورت شفاهی یا تلفنی فاقد اعتبار می‌باشد .
 • چنانچه در ارزیابی هزینه‌ها اشتباهی صورت گیرد، به صورتی که امکان انجام سفارش برای این مرکز خدماتی از نظر مبلغ یا زمانانجامسفارشقابل ارائهنباشد (ولواینکهبیعانهتوسطمشتریانجامشدهباشد)،ارائه‌دهندهخدمات می‌تواند ضمن ارائه ارزیابی اصلاح شده، درخواست پرداخت مابه‌تفاوت نموده یا زمانبندی پروژه را اصلاح نماید. همچنین در صورت پیش‌پرداخت مشتری و عدم تمایل ایشان به انجام سفارش با شرایط ارزیابی اصلاح شده، مشتری می‌تواند به صورت کتبی درخواست لغو سفارش خود را با ذکر دلیل در پاسخ به ایمیل ارزیابی هزینه اصلاحی ارائه نماید. در چنین حالتی، بازگشت  وجه طبق شرایط لغو سفارش وبدونهیچ گونهکسوراتکارمزدارائه‌دهندهانجامخواهدشد (بهغیرازکارمزد‌های که توسط بانک بابت تراکنش‌هایبانکیصورت می‌گیرد).
 • چنانچه در ارزیابی هزینه‌ها  اشتباهی صورت گیرد، این موسسه موکلف است در هر زمان از ابتدا تاانتهای پروژهنسبتبهبررسیمجددبرآوردهزینهوصدوربرآوردهزینهاصلاحیاقدامنمودهومراتبرابهاطلاعمشتریبرساند. بدیهیاستبادر نظر گرفتن توافق، ضمن حفظ تعرفه واحد خدمت (بر طبق تعرفه واحد برآورد ابتدایی مورد تایید طرفین می‌باشد). در صورت عدم رضایت مشتری در مقابل پرداخت مابه‌تفاوت هزینه سفارش، ارائه‌دهنده خدمتوظیفه خود می‌داندمورد سفارش را برابر مبلغ پرداختی مشتری انجام و تحویل نماید. لازم به ذکر است در صورت درخواست مشتری به ابطال سفارش، طبق ضوابطو شرایطابطال عمل خواهد گردید.
 • تمامی هزینه‌های تحویل الکترونیکی پروژه بر عهده این مرکز می‌باشد. در صورتیکه تحویل سفارش به روشی غیر از روش‌های الکترونیکی نیازمند باشد، کلیه هزینه‌های جانبی اعم از  حمل و نقل و ارسال بر عهده مشتری می‌باشد، در صورتی که خلاف آندر قرارداد کتبی به امضای طرفین رسیده باشد.
 • درصورتیکه مشتری بدون اطلاع از قیمت های جدید نسبت به واریز وجه اقدامنماید،چنانچهتعرفهدچار تغییر گردیده باشد، مشتری موظف به واریز الباقی هزینه‌هایخدماتی خواهد بود. درغیراینصورت این موسسه مجاز است از پذیرش سفارش امتناع ورزیده، که در چنین وضعیتی، هزینه پرداختی مشتری مطابق با مقررات استرداد وجه پرداخت خواهد شد.
 • درصورتیکه مشتری بدون اطلاع از قیمت های جدید نسبت به واریز وجه اقدامنماید ،تاریخوزمانجدیدآغازسفارشدرج شده دررسیدالکترونیکیپرداختیاهرنوعاعلاندیگرمرتبطارسالیازسویمرکزمورد قبولخواهدبود.
 • ارزیابی هزینه‌ها و زمانبندی اتمام پروژه تا زمان اعلام شده در ایمیل برآورد هزینه دارای اعتبار می‌باشد و پس از آن فاقد اعتبار می‌گردد، و هرگونه ارائه خدمات توسط این موسسه منوط به درخواست استعلام مجدد از سوی مشتری می‌باشد.
 • درصورتیکه هزینه‌هایی خارج از اراده یا مخلبرای طرفین به وجود آید، این موسسه موظف است واقعه را در اسرع وقت به اطلاع مشتری برساند و توافق مجدد در رابطه با هزینه انجام پروژه صورت گیرد. در صورت عدم توافق در رابطه با هزینه‌های پیش‌بینی نشده یا افزایش تعرفه ناگهانی تأمین‌کنندگان خدمات یا کالای مصرفی ارائه‌دهنده خدمات، طرفین مجاز هستند با اعلام کتبی، سفارش را لغو نمایند. لازم به ذکر است در چنین رخدادی مشتری موظف است کلیه هزینه‌های خدمات را تا زمان لغوسفارش پرداخت نماید. این موسسه مجاز است بر طبق صلاحدید در صورت  هرگونه شرایط کهنیازمند تعامل با مشتری، به جهت جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی، پروژه در حال اجرا را متوقف نماید. لازم به ذکر است در چنین رخدادی، در صورت توافق به ادامه پروژه، زمان توقف به سفارش اضافه خواهد شد.
 • در هر زمان از اجرای سفارش، تغییراتی به درخواست مشتری در پروژه صورت پذیرد، مشتری موکلف به پرداخت مابه‌تفاوت هزینه خدمات درخواستی است. چنانچه بخشی از پروژه در حال اجرا از پروژهامها گردد، تنها درصورتیکه بخش درخواستی هنوز توسط ارائه‌دهنده خدمات انجام نشده باشد، مراتب از پروژه کسر و در اعتبارریالیمشتریاعودتخواهدشد. درغیراینصورت،هزینهبخشانجامشدهکماکانازحساب اعتباریمشتریکسرشدهیا به صورتحساب ایشان اضافه خواهد شد.
 • شروع پروژه مشروط به واریز وجه سفارش مطابق با اطلاعات استعلام هزینه به حساب این موسسه می‌باشد، در صورتی که خلاف آندر قرارداد کتبی به امضای طرفین رسیده باشد .
 • ارزیابی هزینه خدمات ترجمه و نگارش محتوا بر مبنای تعرفه “کلمه‌ای” می‌باشد، مگر اینکه توافق دیگری برای هرکدام تعریف شده باشد.

 

 

تحویل پروژه

 

 1. تاریخ و زمان تحویل تنها پس از مشاهده محتوای خام پروژه توسط این موسسه و ارائه ارزیابی هزینه و زمانبندی کتبی معتبر و قابل استناد می‌باشد.
 2. در سفارش‌های با ماهیت ویرایش متن، ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات ISI، تحقیق اینترنتی و نیز در پروژه‌هایی که به ایده ، تفکر و نگارش خلاق – تحلیلی استSoP، CDR، AS، SRI، توصیه‌نامه، رزومه/Cv، و به طور اجمالی، پروژهای که دید کلی نگارنده به اعمال قبلی درخواست دهنده وابسته است (نگارش متن، تکمیل پرسشنامه و غیره)، نگارنده خدمات مجاز است برای ارائه خدمات باکیفیت و منطبق با استانداردهای کیفی مرکز، صرفنظر از زمان تقریبی اعلام شده در برآورد هزینه، بسته به مقتضیات و نیاز پروژه،مدتانجامسفارشراتا ۱۰۰% زمان اولیه ارزیابی شده توسط مرکز اضافه نموده. این تمدید زمان بسته به نوع محتوای پروژه و یا حجم کاری مرکز ممکن است با (در صورتیکه اضافه خدمت مشمول اضافه هزینه شود) و یا بدون اطلاع قبلی (درصورتیکه صرفاً مشمول افزایش زمان اختصاص داده شده به کار شود) صورت گیرد. لذا در شرایط خاص یا فوری، مسئولیت ثبت سفارش فوری یا فورس ماژور بر عهده مشتری می‌باشد. واضح است که  اختصاص زمان بیشتر به سفارش، در صورتیکه زمان اختصاص داده شده در این امر از حالت عادی خارج گردد،موسسهمجازاستبارعایت قوانین مرکز وکسبتکلیفجهتادامهکارازمشتری،مبلغیرابهعنواناضافه‌کارازمشتریدریافتنماید،ومشترینیزمتعهدبهپرداختآن است.
 3. زمان‌ها و تاریخ‌های اعلام شده در کلیه نامه‌های بررسی هزینه و کلیه صفحات وب‌سایت این مرکز برای خدمات نگارش محتواSoP، CV، توصیه‌نامه، و غیره،به معنای “زمان تحویل پیش‌نویس” و برای خدمات ترجمه و ویرایش متن “زمان تحویل ترجمه خام یا ویراست اول” می‌باشد. هرگونه تحویل نسخه نهایی سفارشات موکول به ارتباطمؤثرمشتریباموسسهمی‌باشد. چنانچهمشتریبههردلیلدرمحاسباتوبرنامه‌ریزی‌هایخوددچاراشتباهیامشکلشده،بهگونه‌ایکهزمان‌هاوتاریخ‌هایتحویلپاسخگویفرصت آخریامهلت مجاز برای ایشان نباشد، هیچگونه مسئولیتی متوجه موسسه نبوده و توافق ارائه خدمات تنها در حوزه خدمات دریافتی از مرکز و برنامه زمانبندی این مرکز موضوعیت داشته، و سایر زمان‌ها، ددلاین‌ها، ضرب‌العجل‌ها، و برنامه‌ریزی‌های مشتری با اشخاص ثالث فاقد موضوعیت بوده و به عنوان مطالبات مشتری قابل طرح نیست این حق برای موسسه محفوظ می‌باشد.
 4. مشتری در صورت تغییر در برنامه موظف به ارائه هر چه سریع تر موارد تغییر یافته به این موسسه می‌باشد و در صورت تخطی مشتری از ارائه به موقع تغییرات در صورت قبول کردن موسسه برای انجام تغییرات در محتوا یا ترجمه این تغییرات شامل هزینه های اضافی می‌گردد.

 

 1. تاریخ واریز به حساب موسسه زمان اجرا را دربر می‌گیرد و در صورت واریز وجه در روزهای تعطیل اولین زمان کاری مورد تایید موسسه می‌باشد.
 2. زمان و تاریخ تحویل تنها در صورت قرارداد کتبی مورد تایید بوده و هرگونه قرارداد شفاهی مورد تایید موسسه نمی‌باشد.
 3. تغییر در محتوا یا ارائه مطالب جدید باعث صرف وقت بیشتر شدهو سفرش دهنده مجاز به اعتراض در این مورد نمی‌باشد.
 4. هیچگونه مسئولیت حقوقی و اخلاقی به خسارت وارده بر اثر تأخیر یا عدم تحویل پروژه انجام شده ناشی از اشکالات و اختلالات فنی، نرم‌افزاری، خطوط مخابراتی، اینترنت، پست الکترونیک، یا تأخیر توسط اداره پست، پیک موتوری و غیره بر عهده این مرکز نمی‌باشد.

 

 1. در صورت بروز اتفاقات خارج از اراده انسان مانند بلایی طبیعی و حوادت غیر متقربه این مرکز متعهد می‌گردد شرایط را برای سفارش دهنده توضیح و از ایان کسب تکلیف نمایید و در صورتی که مشتری خواهان قطع همکاری با موسسه باشد کار انجام شده بر روی سفرش محاسبه گردیده و با کسر مابه تفاوت الباقی وجه به همراه پروژ به مشتری عودت داده می‌شود.
 2. به دور از تبصره شماره ۹ اگر موسسه در انجام پروژه دیر کردی برمبنای قرارداد کتبی داشته باشد خود را موکلف به ارائه تخفیف بابت هر روز ۱ درصد از کل قرار داد می‌داند. این بند برای پروژهای با زمان تحویل نسبی قابل استناد نمی‌باشد.
 3. در صورت همکاری مشتری با موسسات و یا اشخاص تحت قرارداد این موسسه زمان تحویل پروژه به این مرکز مربوط نمی‌باشد و این تامین خسارت ناشی از این رویداد را برعهده نخواهد گرفت.
 4. جبران خسارت تحویل تنها در صورت قرارداد کتبی به مشتری پرداخت گردیده و زمان تحویل با دکر روز معنی ساعت ۲۴ آن روز و با حدود تقریبی ۴ ساعت کتر یا بیشتر می‌باشد.
 5. با توجه به کارهای ارائه شده توسط این مرکز اگر بررسی و یا تحویل پروژه به صورت مقطعی توسط مشتری باشد مقدار روز کاری برای این بررسی ها و توقف های پروژه محاسبه گردیده و مابه تفاوت هزینه ها از مشتری دریافت می‌گردد.

پرداخت

 1. سفارش دهنده خدمات موظف به تسویه بهای خدمت در زمان تعیین شده در قرارداد کتبی می‌باشد و اگر قرارداد کتبی موجود نباشد باید ظرف دو روز به تسویه کامل اقدام نماید
 2. بنا به تاخیر مشتری در پرداخت از قرار هر روز دیرکرد مبلغ ۱ درصد به مجموع فاکتور اضافه گردیده و سفارش دهنده موظف به ادای این مطلب می‌باشد.
 3. در صورت ارائه خدمت به صورت تقسیطی مشتری موظف به پرداخت اقساط در زمان های تعیین شده می‌باشد و در صورت امتناع یا هر گونه تاخیر در این امر این موسسه حق خود می‌داند که خدمت مذکور را به حالت تعلیق یا به طور کلی نادیده بگیرد.
 4. در صورت پرداخت الکترونیکی نیازی به هماهنگی و ارائه رسید در سایت نمی‌باشد اما در صورت پرداخت از طرق دیگر مشتری موطف به ارائه و گرفتن تاییده از سایت بوده و زمان شروع پروژهبا توجه به رسید پرداختی محاسبه می‌گردد.
 5. پرداخت بیش از مبلغ مورد توافق به حساب موسسه به وسیله ایمل رفع مغایرت مالی پاسخ و در ظرف مدت هفت روز کاری باز پرداخت انجام می‌پذیرد.

لغو پروژه

 1. محصول ارائه شده توسط این مرکز با توجه به قوانین و روح حاکم بر جامه اسلامی ایران میباشد در این راستا سفارش دهنده باید تمام مغایرت ها با این قوانین را در نظر گرفته و در صورت پرداخت هزینه و اطلاع موسسه از محتوای خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران به صورت یکطرفه قرار داد را فسخ و با کسر هزینه ۳۰ درصدی بابت لغو پروزه مبلغ باقیمانده را به سفارش دهنده عودت می‌دهد. شایان به ذکر است تمام مباحث حقوقی متوجه سفارش دهنده خدمت می‌باشد و موسسه هیچ گونه مسولیتی در قبال مباحث حقوقی ترجمه ها نخواهد داشت.
 2. در صورت لغو پروژه توسط مشتری تمام هزینه های انجام شده بعلاوه ۳۰٪ مبلغ لغو پروژه از سفارش دهنده دریافت می‌گرددو الباقی آن به مشتری ظرف مدت ۷ روز کاری عودت داده می‌شود واضح است در صورتی که پروژه بیش از مبلغ دریافتی از مشتری هزینه بردار بوده باشد مشتری موظف به پرداخت بوده و ظرف دو روز کاری باید مبلغ را به حساب موسسه واریز نماید.
 3. در مورد خدمات نگارشی در صورت لغو از سوی سفارش دهنده، مرکز خود را محق بر اعمال جریمه ۵۰٪ تا ۱۰۰٪ از مبلغ دریافتی دانسته و تشخیص این جریمه به عهده موسسه می‌باشد.
 4. در صورت واریز بدون هدف یا انتخاب درخواست در سایت موسسه مبلغ ۲۰٪ از واریز را به عنوان لغو پروژه دریافت کرده و الباقی را در ۷ روز کاری به شماره کارت واریز کننده پرداخت می‌نماید.
 5. در صورتی که پروژه به هر دلیلی از سوی سفارش دهنده لغو گردد و موسسه کار روی پروژه را آغاز نکرده یا کارشناس مربوطه پروژه را دریافت نکرده باشد ۲۰٪ هزینه لغو از سفارش دهنده کسر و مالبقی در‌ ۷ روز کاری با کسر هزینه های انتقال بانکی و تمام هزینه های که موسسه برای انتقال این وجه پرداخت می‌نماید به حساب سفارش دهنده واریز می‌گردد.
 6. ناقص بودن مدارک که منجر به عدم توفیق خدمت گردد در صورت رفع نشدن آن توسط سفارش دهنده و توافق بر لغو پروژه مبلغ دریافتی با کسر ۲۰٪ هزینه لغو و کسر هزینه های بانکی در ۷ روز کاری به سفارش دهنده پرداخت می‌گردد. بدیهی است که پروژه ناتمتم به سفارش دهنده تقدیم می‌گردد.
 7. طرفین مسئولیت ناشی از رخدادهای خارج از اراده و کنترل خود را نسبت به یکدیگر یا شخص ثالث را نمی‌پذیرند.
 8. چنانچه مشتری از خدمت دریافتی ناراضی بوده باید ادله کافی برای ادعای خود را به مرکز ارائه داده و در صورت درست بودن ادعا مرکز موظف به پرداخت هزینه سفارش دهنده به طور کامل و در غیر این صورت اگر ادله کافی بابت ناقص بودن این خدمت ارائه نگردد موسسه خود را موکلف بر پرداخت جریمه نمی‌داند.

دارایی های پروژه

 1. مدارک خام به سفرش دهنده عودت نخواهد گردید و اگر این مدارک تنها به صورت اصل می‌باشد موسسه هیچ گونه مسولیتی بابت ارائه آنها بعد از انجام کار نداشته و این مسولیت بر عهده سفارش دهنده می‌باشد. واضح است با درخواست مشتری بابت دریافت محتوای خام این موسسه تمام هزینه های متراتب شده از این بازگشت را از مشتری دریافت می‌کند.
 2. این مرکز حق خود می‌داند بعد از ۳ ماه تمام محتوای خام داخل مرکز را امحا نموده و هیچ گونه مسولیتی بابت مدارک بر عهده این مرکز نمی‌باشد.

ماهیت پروژه

 1. ارئه دهنده خدمات از هرگونه ارائه خدمات برای ترجمه محتوای مجرمانه مندرج درقانون جرایم رایانه ای معذوراست و با قوانین مندج در بند لغو پروژه تبصره ۱ عمل می‌کند.
 2. سفارش دهنده با توجه به کیفیت درخواستی و بودجه متناسب خود خدمات را انتخاب نموده و هیچ گونه مسولیتی بابت سفارش اشتباه بر این مرکز تحمیل نمی‌گردد.
 3. با توجه به ترجمه متون تخصصی پیشنهاد این مرکز ارائه واژه نامه به همران محتوای خام می‌باشد در غیر اینصورت محتوا با استفاده از دانش کارشناس ترجمه و از لغات آشنا برای کارشناس بهره گرفته می‌شود.
 4. چنانچه از پروژه در محلی به غیر از محل توافق با مرکز استفاده گردد تمام مسولیت این عمل متوجه سفارش دهنده می‌باشد.
 5. طرفین توافق نمودند که “ترجمه علمی مطلق و حساب شده نیست و هیچ دو مترجمی ترجمه‌ای دقیقاً شبیه به هم ارائه نمی‌نمایند و برخی موارد در ترجمه متون سلیقه‌ای و به صلاحدید مترجم است، و درصورت تمایل، مشتری با توجه به سلیقه خود می‌تواند متن را تغییر دهد”.

حفظ اسرار

این مرکز موظف به حفظ اسرار و مدارک مشتری بوده و تنها در صورت درخواست مراجع قضایی اقدام به مطرح کردن و ارائه مطالب به مراجع ذیالصلاح نماید.

حفظ اطلاعات

 1. به موجب ضوابط و شرایط این توافق، طرفین متعهد گردیدند نهایت تلاش خود را برای رعایت و صیانت از حقوق مؤلفین و مصنفین و قانون کپی‌رایت به کار گرفته و خود را متعهد به اخلاق کاری دانند.
 2. در صورت نیاز به تجزیه و تحلیل مطالب ارائه شده توسط مشتری این مرکز خود را موظف به هماهنگی و ارتباط با مشتری جهت انجام این تجزیه و تحلیل ها می‌داند.

گارانتی خدمات

با توجه به ارائه ترجمه و نگارش در این مرکز و خطیر بودن این کار درصدد این بر آمدیم تا توضیحاتی در مورد این امر به شما ارائه دهیم این مرکز سعی در ارائه بهترین کیفیت از ترجمه متون را دارد و در این راستا موارد زیر را برای ارائه هرچه بهتر و گارانتی خدمات  این ترجمه ها یا نگارش ها یادآوری می‌نماید.

این ظوابط در صورتی که پروژه انجام گردیده و مشتری از آن راضی نمی باشد مورد بررسی قرار گرفته و موارد زیر تعهد های طرفین را برمیشمارد.

 1. سفارش دهنده موکف به تکمیل فرم بازخوانی در زمان معیین است.
 2. مشتری موکلف به تکمیل درست و با توجه به موارد خواسته شده فرم می‌باشد و در صورت خطا در تکمیل فرم این مرکز گارانتی را باطل دانسته و مسولیتی بابت آن ندارد.
 3. ترجمه متون تخصصی نیاز به ارائه واژه‌نامه از طرف سفارش دهنده دارد و در صورت نبود واژه نامه اگر سفارش دهنده از ارائه خدمت ناراضی باشد مرکز مسولیتی بابت ارائه مجدد و یا تجدید خدمت ندارد.
 4. از زمان دریافت خدمت توسط مشتری تا زمان تعیین شده گارانتی خدمت مشتری میتواند از فرصت گارانتی استفاده نموده در غیر این صورت تمام تغییر ها و بازبینی ها مشمول هزینه میگردد.

 

 1. چنانچه مشتری ادعای ترجمه ماشینی یا ترجمه نارست کل متن را داشته باشد انجام بازبینی لغو و گارنتی متن انجام نمی پذیرد ایرادات باید به صورت دقیق بیان شده و از کلی گویی پرهیز گردد.
 2. درخواست بازبینی تنها در ایرادات گرفته شده از جانب مشتری خواهد بود و مشتری ۱ بار حق استفاده از آن را دارد و اگر مشتری بعد از بازبینی به ایرادات دیگری برخورد کند باید هزینه بازبینی متن را پرداخت نماید.
 3. تنها درخواست بازبینی اول مورد بررسی قرار می‌گیرد و بازببینی های دیگر قابل استناد نمی‌باشد.
 4. در صورت مغایرت متن با خواسته مشتری و اعتراض سفارش دهنده نظر ارزیاب مرکز ملاک طرفین قرار گرفته و در صورت اعتراض سفارش دهنده بر ارزیاب مبلغ ۲۰٪ مبلغ ضمانت از مشتری دریافت گردیده و در صورت درست بودن اعتراض مبلغ به همراه اصلاحات و بررسی مشکلات متن به مشتری بازگردانده می‌شود و در غیر این صورت مبلغ ضمانت بابت بررسی ارزیاب دریافت می‌گردد.
 5. زمان بررسی ارزیابی به زمان ارائه محتوا مربوط نبوده و سعی در کوتاه کردن این امر داریم با این وجود این مرکز خود را موظف به پاسخگویی در طول ۱ تا ۱۰ روز کاری می‌داند.
 6. در پروژه های که نیازمند تعامل با مشتری و به صورت مرحله ای است در صورت عدم تعامل مشتری با مرکز گارانتی فاقد اعتبار و سفارش تکیل و تایید شده تلقی می‌گردد.
 7. منقضی شده زمان گارانتی به منزله پایان گارانتی بوده و هرگونه خدمت شامل هزینه می‌گردد.

حل اختلاف

چنانچه این مرکز نتواند سفارش مشتری را در زمان و کیفیت مطلوب ارائه دهد و این امر برای این مرکز توسط ارزیاب تایید گردد مرکز موارد زیر را حق مشتری می‌داند:

پرداخت هزینه کمتر برای خدمت با توافق با موسسه.

درخواست بازبینی و ارائه خدمت مجدد در صورت توان موسسه.

در صورت ابراز ناتوانی مرکز بر ارائه خدمت هزینه پرداخت شده توسط مشتری با کسر هزینه های موسسه بابت متن بازگشت داده شده و مشمول جریمه لغو سفارش نمی‌گردد.

 

 

تعهد و مسئولیت

 1. این مرکز متعهد به تلاش در بالاترین سطح کیفیت و بررسی می شود.
 2. تلاش بر ارائه بهترین و متناسب ترین کاربرد خدمت برای مشتری.
 3. این مرکز تنها در ارائه خدمات خود و مبلغ دریافتی جوابگوی مراکز حقوقی بوده .
 4. سفارش دهنده متعهد به انصاف در بیان پروژه می‌باشد.
 5. طرفین مسولیتی در قبال فرصت های از دست رفته نداشته و نمی پذیرند

 

فهرست
Call Now Buttonمشاوره رایگان و سفارش